ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تولیدی کیمیا

آدرس تولیدی :

کرمانشاه – -بلوار معلم –  گروه تولیدی کیمیا

کد پســــــتی :         ۶۴۷۸۹-۶۷۶۱۹

ارتباط تلگرامی:        ۴۱۳۸-۱۶۶-۰۹۱۰

دفتر فروش :            ۰۸۳۴۵۲۴۱۲۶۶
کانال تلگرامی:            kimia_pg_ir@

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ